Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma. Gwasanaethu eglwysi a Christnogion ifanc drwy redeg gwersylloedd a gweinidogaethau eraill i ieuenctid. Cefnogi, hyfforddi a datblygu arweinwyr eglwysi drwy gynadleddau, cyrsiau, brawdoliaethau ac adnoddau.

Holi Elin Bryn Williams. Chwilio'r safle Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:. Polisi preifatrwydd. Gwersylloedd ac Ieuenctid Gwasanaethu eglwysi a Christnogion ifanc drwy redeg gwersylloedd a gweinidogaethau eraill i ieuenctid. Efengylu a Gweddi Cefnogi eglwysi a Christnogion i efengylu a chenhadu gan hybu gweddi dros y gwaith. Cefnogi Arweinwyr Cefnogi, hyfforddi a datblygu arweinwyr eglwysi drwy gynadleddau, cyrsiau, brawdoliaethau ac adnoddau.

Hebraeg yng Ngholeg Diwinyddol Union. Ymhlith ei gyhoeddiadau diweddar mae esboniad ar lyfrau Joel ac. Adnodd nesaf Holi Elin Bryn Williams. Chwilio adnoddau Gair neu eiriau allweddol:.Trwy syndod rhyw syw.

Ar leuad mae rhai yn rhoddi y bai. Gentle moon the colour of day. From splendid astonishment. When I saw your face you wounded me like a sword. I received an injury without realising it. Oh good gentle goddess, hear this injured man. I gave my whole intentions, one and all. If I could only have you, I would confidently proclaim. I see your light, you with a pleasing face. From life to the grave, you are my queen. You are my fire, the inspiration to my song.

I raise up my head, and look to the skies. Some hold the moon responsible. But you, my love, are responsible. Oh good gentle goddess, hear this injured man, save my life, lovely moon the colour of summer. If I could only have you, I would confidently proclaim that I had more than enough wealth, pure girl.

Gentle moon the colour of day, I see your light, you with a pleasing face. From life to the grave, you are my queen, fair warm farced one. I raise up my head, and look to the skies, shine upon me, white moon the colour of snow.February 02, 2 min read. October 10, 2 min read. Built to honour George Washington, the United States' first president, the foot marble obelisk towers over Washington, D. Cymry am byth. The Welsh Forever.

September 28, 5 min read. Aberfan is a former coal mining village near to Merthyr Tydfil. No survivors were found after Aberfan — remembered and never forgotten September 28, 2 min read.

FelinFach has a range of pure new wool goods from the iconic Welsh tapestry blankets, throws and cushions to modern designed throws, scarves, cushions. If you fancy knitting, we have a range of hand dyed yarn, all with natural dyes together with knitting related books and magazines. David's St. A pure heart full of goodness Is fairer than the pretty lily, None but a pure heart can sing, Sing in the day and sing in the night.

If I wished for worldly wealth, It would swiftly go to seed; The riches of a virtuous, pure heart Will bear eternal profit. Evening and morning, my wish Rising to heaven on the wing of song For God, for the sake of my Saviour, To give me a pure heart. Join the Club Sign up to get the latest on sales, new releases and more ….Beth ddigwyddodd i'r bwrdd natur yn ein ysgolion? Beth ddigwyddodd i swyn wyau'r fwyalchen yn ei nyth?

Beth ddigwyddodd i hwyl plethu cadwyni llygad y dydd neu gasglu blodau'r maes i'w gwasgu mewn llyfr lloffion? Y naturiaethwr Duncan Brown sy'n gofyn ydyn ni'n colli ein hymwybyddiaeth o'r creaduriaid a'r planhigion o'n cwmpas - a'n geirfa i'w disgrifio?

Mae adarwyr o safon yn gallu dilyn eu crefft yn Gymraeg fel na allent erioed. Yn amlwg dydi crebachu a thrai syml ddim yn ddigon i esbonio beth yn union sy'n digwydd.

1. Tymhorau

Mae'r geiriau, os ydynt yn cael eu trosglwyddo o gwbl i'r to ifanc, yn pasio i'r genhedlaeth nesaf trwy addysg ffurfiol yn bennaf. Roedd hwn yn enw ar yr aderyn a gofir fwyaf yn yr ymadrodd bachog "nid wrth ei big y mae prynu cyffylog". Pwy sy'n adnabod cyffylog y dyddiau hyn - maen nhw'n ein cyrraedd o hyd o'r Cyfandir pob gaeaf ond mae nhw bellach yn brin iawn yn eu cynefin corsiog yn yr haf.

Gallwn briodoli trai yr enw i sawl ffactor: i dranc arferiad y buddugion o'i hela i'w fwyta, i drai yr aderyn ei hun yn ei gynefin arferol, ac i ddinodedd felly yr enw heb wrthrych cyfarwydd i gydio wrtho. Roedd dau fath o ffwng tan yn ddiweddar - madarch neu fasharwms bwytadwy a chaws llyffant gwenwynig toadstools.

Mae hi'n arwyddocaol fy mod yn teimlo bod rhaid ychwanegu'r gair Saesneg i sicrhau bod y darllenydd yn medru dilyn! Gan fod diddordeb cynyddol yn yr organebau hyn - ac enwau fel siantrel, boled a cap llaeth yn cael eu harddel yn gynyddol dan ddylanwad traddodiadau Ewrop na chafodd eu harddel erioed yng Nghymru tan y dadeni ffyngaidd diweddar, oni allwn weld yma golli ac ennill yn rhedeg law yn llaw?

Dyma enwau diddorol ar y creaduriaid sydd yn ateb i'r enwau Lladinaidd Lacerta neu Triturus mae enwau gwyddonol yn handi weithiau! Dau enw o'r cyfnod Rhamantaidd 'dwi'n dyfalu. Mae amryw yn gwybod ac yn hoffi'r enwau yn angerddol gydag ond ymwybyddiaeth gwan iawn o'r adar eu hunain! Wrth i ni geisio codi terminoleg natur i'r oes wyddonol mae enwau o'r math yn sefyll yn anghyffyrddus yn y lecsicon rhyngwladol - mae teulu'r glas y dorlan genws Alcedo yn fawr, a dim pob pob sy'n las!

Dyna un rheswm pam y bu'n rhaid bathu enw arall ar y tylwyth egsotig ehangach, sef y Pysgotwyr, ond cadwyd wrth gwrs "glas y dorlan" ar ein aderyn ni!

Capel y Rhath: Alun Higham - Geiriau’r bywyd

Dyma enw o'm plentyndod yn Arfon. Efallai bod ambell bysgotwr yn cadw fflam y term hwn ynghyn ac yn fyw. Colledion yn sicr, ond ennillion yma a thraw. Dyma enillwyr go iawn. Ni wn am unrhyw air cynhenid traddodiadol am y cannoedd miloedd hyd yn oed o greaduriaid amrywiol, lliwgar hynny o blith teulu mawr y gwyfynod.

Ond bellach mae pob un yng Nghymru wedi cael eu bedyddio yn y Gymraeg - a dyma ddau ohonyn nhw. Mae nhw'n teilyngu eu henwau, gobeitho y cytunwch. Ydy'r ymosodiad hwn yn wahanol yn achos ieithoedd llai eu defnydd fel y Gymraeg? Efallai y bydd yr enghreifftiau canlynol yn dangos hyn - ac weithiau rhai enillionMae Gabriel yn dweud, "Byddwn i wrth fy modd yn mynd i'r ysgol ond mae'n rhaid i mi helpu Mam i gasglu poteli i'w hailgylchu.

Pe baech chi'n gweld y creadur yma yn y parc, beth fyddech chi'n ei wneud — rhoi maldod iddo, neu symud yn gyflym i'r cyfeiriad arall? O bellter, mae'n edrych fel rhyw deigr rhyfedd yn ei got oren a du streipiog, ond ci yw e! Ond nid yw dilyn y ffasiwn yma'n rhad. Mae'r arferion hyn yn adlewyrchu'r newid diwylliannol sydd wedi digwydd yn China. Roedd cathod, ar y llaw arall, yn dderbyniol gan eu bod yn dal llygod.

download geiriau r bywyd

Pan fydd pobl yn meddwl am arwr, yn aml iawn, maen nhw'n meddwl am ddyn cryf, dewr, sy'n gallu gwneud pob math o gampau, fel hedfan i fyny i'r awyr efallai ac yna disgyn i'r ddaear i ddal y dyn drwg — fel rhyw fath o Superman. Mae pobl eraill yn meddwl am ferch hardd, glyfar sy'n achub y byd rhag aliwns o'r gofod neu bob math o greaduriaid ofnadwy eraill. Bachgen deg oed, yn Ysgol Pant y Felin, yw e.

Aeth ati a chynigiodd ddarn o fara iddi er mwyn denu ei sylw ond gwrthododd hi'r bara, gan ddweud, "Mae dy fara di'n rhy sych. Wnei di byth fy nal i," a diflannodd i mewn i'r llyn. Dychwelodd y dyn ifanc y diwrnod wedyn a chynigiodd fwy o fara iddi, ond gwrthododd hi ei gymryd eto.

Dychwelodd y dyn ifanc y trydydd dydd a chynnig bara i'r forwyn eto. Y tro hwn, roedd hi'n hapus gyda'r bara ac felly dyma hi'n ei dderbyn. Gofynnodd y dyn ifanc iddi ei briodi a chytunodd — ar un amod. Dywedodd petai e'n ei tharo hi dair gwaith, y byddai'n dychwelyd i'r llyn.

Roedd y dyn ifanc yn hapus iawn gyda'r amod oherwydd nid oedd yn gallu gweld unrhyw reswm pam byddai'n ei tharo byth! Hwn oedd y dyn hapus yn y byd. Llusgwch y tymor cywir at y disgrifiadau isod. Darllenwch y testun yma. Y gwanwyn Dail newydd ar goed, Petalau'n agor, Byd yn blaguro. Yr haf Haul poeth yn gwenu dros enfys o liwiau'r haf a mwmian gwenyn. Yr hydref Yn niwl y bore Dail coch a brown yn disgyn — Coeden yn cysgu.

Hedd ap Emlyn. Cywir Anghywir 1. Mae Gabriel yn wyth oed.Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

download geiriau r bywyd

Gwasanaethu eglwysi a Christnogion ifanc drwy redeg gwersylloedd a gweinidogaethau eraill i ieuenctid. Cefnogi, hyfforddi a datblygu arweinwyr eglwysi drwy gynadleddau, cyrsiau, brawdoliaethau ac adnoddau.

Dechreuwn trwy gofio mai rhodd yw bywyd tragwyddol; does neb yn gallu ei hawlio. Dyma dystiolaeth yr apostol Ioan am Iesu Grist:.

Dyma a ddywedodd Iesu Grist wrth y dorf a oedd yn ei ddilyn wedi iddo eu bwydo:. Iesu: Yr Ailddyfodiad. Dinistr Daeargrynfeydd Ymateb Cristnogol. Chwilio'r safle Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:. Polisi preifatrwydd. Gwersylloedd ac Ieuenctid Gwasanaethu eglwysi a Christnogion ifanc drwy redeg gwersylloedd a gweinidogaethau eraill i ieuenctid.

Efengylu a Gweddi Cefnogi eglwysi a Christnogion i efengylu a chenhadu gan hybu gweddi dros y gwaith. Cefnogi Arweinwyr Cefnogi, hyfforddi a datblygu arweinwyr eglwysi drwy gynadleddau, cyrsiau, brawdoliaethau ac adnoddau. Ffeiliau i lawrlwytho Lawrlwytho PDF. Tagiau Bywyd Tragwyddol Golwg ar y Geiriau.

Datguddiad 22

Adnodd diwethaf Iesu: Yr Ailddyfodiad. Adnodd nesaf Dinistr Daeargrynfeydd Ymateb Cristnogol. Chwilio adnoddau Gair neu eiriau allweddol:.Do you know something about this programme that we have not included above? Or would you like to ask the Genome team a question? Do you know something about this programme that we have not included in the listing? Or do you have a question about this programme? If you have a question or would like to tell us more about this programme and would like a response, please email: genomefeedback bbc.

We hope it helps you find information about that long forgotten BBC programme, research a particular person or browse your own involvement with the BBC. There are more than 5 million programme listings in Genome. This is a historical record of the planned output and the BBC services of any given time.

It should be viewed in this context and with the understanding that it reflects the attitudes and standards of its time - not those of today.

To read scans of the Radio Times magazines from the s, 30s, 40s and 50s, you can navigate by issue. Genome is a digitised version of the Radio Times from to and is made available for internal research purposes only. You will need to obtain the relevant third party permissions for any use, including use in programmes, online etc. It is only available inside the BBC network. Please tick to indicate that you understand the above and agree not to share any material from this version of Genome externally.

Close group. Advanced FAQs Blog. Geiriau'r Bywyd: gwasanaeth o fyfyrdod a mawl. View listing in magazine. We have produced a Style Guide to help editors follow a standard format when editing a listing. If you are unsure how best to edit this programme please take a moment to read it. Edit Submit Cancel. Tell us more or contact us Do you know something about this programme that we have not included above?

Contact Us. Tell us more or contact us Geiriau'r Bywyd: gwasanaeth o fyfyrdod a mawl. If so, would you like a reply? Yes, I'd like a reply No, I'd just like to submit some information Cancel.

NB: We cannot respond to information submitted from this form Submit Cancel.

download geiriau r bywyd

Find out more. Feedback about Geiriau'r Bywyd: gwasanaeth o fyfyrdod a mawl. Welcome to BBC Genome Genome is a digitised version of the Radio Times from to and is made available for internal research purposes only. BBC Guidance This historical record contains material which some might find offensive.


Replies to “Download geiriau r bywyd”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *